CADRUL NORMATIV NAȚIONAL

1. Legea privind avertizorii de integritate, nr. 122 din 12.07.2018

Legea reglementează dezvăluirile practicilor ilegale din cadrul entităților publice și private, procedura de examinare a acestor dezvăluiri, drepturile avertizorilor de integritate și măsurile de protecție a lor, obligațiile angajatorilor, competențele autorităților responsabile de examinarea unor asemenea dezvăluiri și ale autorităților de protecție a avertizorilor de integritate.

www.legis.md, nr. 122 din 12.07.2018

2. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale, nr. 23 din 22.01.2020

Regulamentul stabilește procedura de raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale de către angajații entităţilor publice şi private, precum şi procedura de înregistrare şi examinare a dezvăluirilor practicilor ilegale, de recunoaștere în calitate de avertizor de integritate şi de aplicare a măsurilor de protecție faţă de angajații care dezvăluie cu bună-credinţă şi în interes public practicile ilegale interne.

www.legis.md, nr. 23 din 22.01.2020

CADRUL NORMATIV INTERNAȚIONAL

1. Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și libertăților fundamentale (extras)

Art. 10 Libertatea de exprimare

1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societăţile de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui regim de autorizare.

2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea informaţiilor confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.

www.echr.coe.int, art. 10

2. Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției (extras)

Art. 8 Codurile de conduită

(...)

4. Fiecare stat parte are în vedere, de asemenea, conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern, să aplice măsuri şi sisteme de natură să înlesnească semnalarea prin agenții publici ai autorităților competente a actelor de corupție despre care au luat cunoștință în exercițiul funcțiilor lor.

Art. 33 Protecția persoanelor care comunică informații

(...)

Fiecare stat parte are în vedere încorporarea în sistemul său juridic intern a măsurilor corespunzătoare pentru a asigura protecţia împotriva oricărui tratament nejustificat al oricărei persoane care semnalează autorităţilor competente, de bună-credinţă şi în baza unor presupuneri rezonabile, orice fapt privind infracţiunile prevăzute de prezenta convenţie.

www.cna.md, art. 33

3. Convenția civilă a Consiliului Europei privind corupția (extras)

Articolul 9

Protecţia salariaţilor Fiecare parte va prevedea în dreptul său intern o protecţie adecvată împotriva oricărei sancţiuni nejustificate faţă de salariaţii care, de bună credinţă şi pe baza unor suspiciuni rezonabile, denunţă fapte de corupţie persoanelor sau autorităţilor responsabile.

www.lex.justice.md, art. 9

4. Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția (extras)

Art. 22 Protecţia colaboratorilor justiţiei şi a martorilor

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a asigura o protecţie efectivă şi corespunzătoare:

  1. a) persoanelor care furnizează informaţii referitoare la infracţiunile stabilite în baza art. 2-14 sau colaborează în alt mod cu autorităţile însărcinate cu investigaţii sau urmăriri;
  2. b) martorilor care fac o depoziţie privind astfel de infracţiuni.
www.cna.md, art. 22

5. Recomandarea Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei privind protecția avertizorilor de integritate, CM/Rec(2014)

rm.coe.int, CM/Rec(2014)

6. Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la măsurile legitime de protecție a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice (2016/2224(INI))

www.europarl.europa.eu, (2016/2224(INI))

JURISPRUDENȚA ÎN CAUZELE PRIVIND AVERTIZORII DE INTEGRITATE

1. Cazul Guja vs. Republica Moldova

în cauza Guja contra Moldovei, reclamantul pretinsese o încălcare a dreptului său la libertatea de exprimare garantat de art. 10 din Convenția europeană a drepturilor omului, în special, a dreptului de a comunica informaţii, ca rezultat al demiterii sale de la Procuratura Generală pentru divulgarea a două documente, care, în opinia sa, dezvăluiau o ingerinţă a unui politician de rang înalt în proceduri penale pendinte. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că a avut loc o încălcare a textului convențional anterior menționat iar, în motivare, a luat în considerare următoarele criterii: (i) eventualele mijloace alternative la dispoziția reclamantului pentru a face dezvăluirea; (ii) interesul public în dezvăluirea informației; (iii) autenticitatea informaţiei dezvăluite; (iv) detrimentul adus angajatorului (Procuraturii Generale); (v) dacă reclamantul a acționat cu bună-credință; (vi) severitatea sancțiunii

www.justice.md, GUJA